Thông tư 46/2015_ QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG,...; XE QUÁ TẢI, QUÁ KHỔ,...; VẬN CHUYỂN HÀNG, XẾP HÀNG,... khi TGGT.
(Ngày đăng: 01/12/2015 )


QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG BỘ; LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE BÁNH XÍCH TRÊN ĐƯỜNG BỘ; VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG; GIỚI HẠN XẾP HÀNG HÓA TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ KHI THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Quay lại