CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH
Hotline: (+84) 0889600900
82 Trần Phú, Ninh Trung, Ninh Sơn, Tây Ninh
Số hiệu Ngày Trích yếu
19-06-2023 Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023
19-06-2023 Thông tư 08/2023/TT-BGTVT ngày 02/6/2023
Thông tư số 2/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ mối trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 28-03-2023 Thông tư số 2/2023/TT-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2023
10-01-2022 NGÀY 01/01/2022 BẮT BUỘC LẮP ĐẶT CAMERA GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TRÊN Ô TÔ KINH DOANH VẬN TẢI
30-09-2021 Bảng tra mức phí sử dụng đường bộ
29-09-2021 Giấy tờ cần thiết khi lập hồ sơ phương tiện và kiểm định từ 01/10/2021
29-09-2021 Hành vị cấm trong thực hiện kiểm định xe cơ giới
Nghi-dinh-90-2023-nd-cp 29-09-2021 Nghi-dinh-90-2023-nd-cp-thu-nop-mien-quan-ly-su-dung-phi-su-dung-duong-bo
Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải 29-09-2021 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ GTVT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực từ 01/10/2021
Thông báo 72/TB-ĐKTN 15-07-2021 Thông báo V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch CoVid-19 tại các Trung tâm Đăng kiểm : 7001S, 7002S, 7003D
Nội quy 15-07-2021 Nội quy phòng chống dịch CoVid-19 tại Công ty CP Đăng kiểm Tây Ninh
Thông tư 293/2016/TT-BTC 12-07-2021 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.
Thông tư 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 12-07-2021 Thông tư quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.
Thông tư 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 12-07-2021 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.
QCVN 103:2019/BGTVT 12-07-2021 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới.
QCVN 09:2015/BGTVT 12-07-2021 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô.
Thông tư 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 12-07-2021 Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.
Thông tư 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 12-07-2021 Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Thông tư 18/2019/TT-BGTVT ngày 20/5/2019 12-07-2021 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
Nghị định 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 12-07-2021 Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
30-06-2021 TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM GIAO THÔNG QUA HÌNH ẢNH
30-06-2021 TRA CỨU THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN XE CƠ GIỚI
30-06-2021 NIÊN HẠN SỬ DỤNG CỦA XE Ô TÔ
29-06-2021 TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN QUÁ HẠN KIỂM ĐỊNH
29-06-2021 TRA CỨU XE HẾT NIÊN HẠN SỬ DỤNG
28-06-2021 MỨC GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE CƠ GIỚI ĐANG LƯU HÀNH
Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT 24-03-2021 Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn cụ thể một số điểm trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới theo Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Thông tư 199/2016/TT-BTC 24-03-2021 Thông tư 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an
18-06-2021 BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ
18-06-2021 BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH
18-06-2021 Hướng dẫn
18-06-2021 Thông báo