CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH
Hotline: (+84) 0889600900
82 Trần Phú, Ninh Trung, Ninh Sơn, Tây Ninh

Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh Thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Danh mục: Đại hội đồng cổ đông Ngày đăng: 09 tháng 5, 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH

 

 1. Thời gian tổ chức Đại hội:    08 giờ 00 phút, ngày       tháng 5 năm 2024
 2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh

                  Số 082, Trần Phú, Ninh Trung, Ninh Sơn, tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

 1. Nội dung chương trình

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I

THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

07h30 - 08h00

Đón tiếp đại biểu, cổ đông

Đăng ký cổ đông

08h00 – 08h10

Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự

Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

08h10 – 08h15

Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

08h15 – 08h30

Xin ý kiến Đại hội thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Xin ý kiến Đại hội giới thiệu:

 • Chủ tịch đoàn
 • Ban kiểm phiếu
 • Thư ký Đại hội

II

TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN

08h30 – 09h30

 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 • Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024.
 • Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
 • Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 • Tờ trình kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
 • Tờ trình thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 • Báo cáo tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 4 và thương mại dịch vụ.
 • Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
  • Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

III

BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

09h30 - 09h45

Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Thông qua ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT

09h45 - 10h00

Thông qua Quy chế bầu cử

Thực hiện bầu cử

10h00 - 10h30

Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến

IV

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI, CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

10h30 - 10h40

Biểu quyết thông qua các vấn đề của đại hội

10h40 - 10h50

Công bố kết quả bầu cử

V

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

10h50-11h00

Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

          CHỦ TỊCH HĐQT

Tin liên quan