CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH
Hotline: (+84) 0889600900
82 Trần Phú, Ninh Trung, Ninh Sơn, Tây Ninh

Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00 đến 11h30 ngày 29 tháng 7 năm 2021.
2. Hình thức: Họp trực tuyến
3. Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty - Số 082, đường Trần Phú, kp. Ninh Trung, p. Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 
4. Các thông tin khác: Theo Thông báo mời họp số 01/TB-ĐHĐCĐ ngày 08/7/2020

Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh xin trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với hình thức họp như trên./.

Trân trọng thông báo./.

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ⇒ Chi tiết tại đây

2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ⇒ Chi tiết tại đây

3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ⇒ Chi tiết tại đây

4. Điều lệ Công ty (Dự thảo trình ĐHĐCĐ) ⇒ Chi tiết tại đây

5. Quy chế hoạt động của BKS (Dự thảo trình ĐHĐCĐ) ⇒ Chi tiết tại đây

6. Quy chế hoạt động của HĐQT (Dự thảo trình ĐHĐCĐ) ⇒ Chi tiết tại đây

7. Quy chế quản trị nội bộ Công ty (Dự thảo trình ĐHĐCĐ) ⇒ Chi tiết tại đây

8. Hướng dẫn đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ⇒ Chi tiết tại đây

9. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 => Chi tiết tại đây

10. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 => Chi tiết tại tây